Top

Shang Guan hai Tang Bao

2011-04-12 17:48 ChineseTime

Shang hai Guan Tang Bao

 

 

 

famous Guan Tang Bao Bar Shang hai:

Name:万寿斋(wàn shòu zhāi )

Address:beside The Thired Primary School Shang hai Shanyin Road Hongkou district

                   虹口区山阴路上三中心小学旁(hóng kǒu qū shān yīn lù shang sān zhōng xīn xiǎo xué páng)

Price: 7 RMB/per

More...

Our new members

OR

Scan now
Responsive image

Bài viết liên quan