bảng chữ cái tiếng Trung

 • Trung Quốc Bảng chữ cái Thư
  Chinese Alphabet Letter 123456789 Chinese Pronunciation韵母Finals现代汉语普通话的语音共有三十九个韵母,韵母是由元音或元音加鼻辅音构成的,可分为三类。(1)只包含一个元音的是单韵母,如a,o.(2)包含两三个元音的是复韵母,如ai,ua,iao.(3)包含一两个元音和一个鼻音韵尾的是鼻韵母,如an,üan,eng,iong.The phoneti...
 • Học Trung Quốc Bảng chữ cái
  Learning Chinese Alphabet 123456789 Chinese Pronunciation韵母Finals现代汉语普通话的语音共有三十九个韵母,韵母是由元音或元音加鼻辅音构成的,可分为三类。(1)只包含一个元音的是单韵母,如a,o.(2)包含两三个元音的是复韵母,如ai,ua,iao.(3)包含一两个元音和一个鼻音韵尾的是鼻韵母,如an,üan,eng,iong.The phon...
 • Thư của Bảng chữ cái ở Trung Quốc
  Letters of The Alphabet in Chinese 123456789 Chinese Pronunciation韵母Finals现代汉语普通话的语音共有三十九个韵母,韵母是由元音或元音加鼻辅音构成的,可分为三类。(1)只包含一个元音的是单韵母,如a,o.(2)包含两三个元音的是复韵母,如ai,ua,iao.(3)包含一两个元音和一个鼻音韵尾的是鼻韵母,如an,üan,eng,iong....
 • Tìm hiểu chữ cái Trung Quốc
  Learn Chinese Alphabet The basic structure of Chinese syllables汉语语音一般由两部分组成:开头的辅音叫声母,其余的部分叫韵母,韵母a,o,e和以它们开头的韵母可自成音节。Chinese syllables consist of two sections: the initials (the beginning consonant) and the finals (the rest of the syllable). The...
 • Trung Quốc Bảng chữ cái Thư
  Chinese Alphabet LettersPronunciation 123456789 Chinese Pronunciation声母Initials普通话语音共有二十一个声母,声母是音节开头的辅音。The phonetic symbols of putonghua comprises 21 initials that are consonants beginning a syllable. 发音要领Essentials of Pronunciationg:舌根不送气清塞音。舌根顶住软腭...
 • Chữ cái trong chữ cái Trung Quốc
  Letters in Chinese Alphabet Pronunciation 123456789 Chinese Pronunciation韵母Finals现代汉语普通话的语音共有三十九个韵母,韵母是由元音或元音加鼻辅音构成的,可分为三类。(1)只包含一个元音的是单韵母,如a,o.(2)包含两三个元音的是复韵母,如ai,ua,iao.(3)包含一两个元音和一个鼻音韵尾的是鼻韵母,如an,üan,e...
 • Các chữ cái thư của Trung Quốc
  The Chinese Alphabet LettersPronunciation 123456789 Chinese Pronunciation韵母Finals现代汉语普通话的语音共有三十九个韵母,韵母是由元音或元音加鼻辅音构成的,可分为三类。(1)只包含一个元音的是单韵母,如a,o.(2)包含两三个元音的是复韵母,如ai,ua,iao.(3)包含一两个元音和一个鼻音韵尾的是鼻韵母,如an,üan,...
Our new members

OR

Điều mới nhất

Scan now
Responsive image