Top

Tongue twister-xiǎo zhū

2011-07-07 11:41 ChineseTime

 

xiǎo zhū

小猪

xiǎo zhū káng chú tou ,

小猪扛锄头,


kēng chī kēng chī zǒu 。

吭哧吭哧走。


xiǎo niǎo chàng zhī tóu ,

小鸟唱枝头,


xiǎo zhū niǔ tóu chǒu ,

小猪扭头瞅,


chú tou zhuàng shí tou ,

锄头撞石头,


shí tou zá zhū tóu 。

石头砸猪头。


xiǎo zhū yuàn chú tou ,

小猪怨锄头,


chú tou yuàn zhū tóu 。

头怨猪头。

 

Our new members

OR

Scan now
Responsive image

Bài viết liên quan