Learn Chinese Forum
 
  Learn Chinese Forum,中国語の勉強フォーラム,对外汉语论坛,Apprendre le chinois,Chinesisch Lernen,Aprender Chino,중국어도 배우고,Imparare Cinese,Aprenda Chinês  Learn Chinese学中...  Chinese Listening, Speaking and Pinyin 汉语听,说,拼音Show No Replies
 Chủ Đề
Trả LờiLần Xem
 Bài Mới Nhất
Hot Pinned Thread with new postsLearn Chinese Pinyin Pronunciation hanyu pinyin汉语拼音 with ChineseTime .
 bởi shuai
Không Có Đánh Giá
013628
30/04/2009 3:38 CH
bởi shuai
Thread được yêu thích với bài mới具有/jù yǒu
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
06039
26/02/2013 6:52 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớishuō shí zai de , … … , / 说实在的,…… ,
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
03482
15/02/2013 4:29 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mới把 sentence
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
04847
01/11/2012 5:39 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiThe change of the third tones in succession
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
04186
13/07/2012 12:53 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiThe light tone
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
14292
09/07/2012 2:12 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiThe pronunciations of "zhè "
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
04849
06/07/2012 11:51 SA
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớilearn chinese Phonetics 语音(三 )
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
04637
03/07/2012 4:55 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớilearn chinese Phonetics 语音(二)
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
04548
27/06/2012 3:36 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớilearn chinese Phonetics 语音 (一)
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
05568
26/06/2012 10:29 SA
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiconversation practice:order dishes
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
04472
13/06/2012 1:09 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiIf AOL was a City
 bởi frankene1
Không Có Đánh Giá
05913
09/04/2011 12:00 CH
bởi frankene1
Thread được yêu thích với bài mớihello in chinese writing
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
010378
29/03/2011 4:42 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiwrite letters in chinese
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
06486
29/03/2011 3:45 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớilearn chinese alphabets
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
05723
29/03/2011 3:44 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớienglish to chinese pronunciation
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
05210
29/03/2011 12:03 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớij in chinese letters
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
05941
29/03/2011 9:58 SA
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiletters in chinese writing
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
06140
28/03/2011 4:55 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớichinese abc letters
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
06185
28/03/2011 10:56 SA
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớichinese dictionary phrases
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
09222
25/03/2011 3:10 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớilearn chinese online audio
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
05371
25/03/2011 3:07 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớichinese proverb translation
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
09013
25/03/2011 3:05 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiaudio chinese lessons
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
05322
25/03/2011 2:25 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớichinese phrase
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
05658
25/03/2011 2:23 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớilearn chinese i
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
05648
25/03/2011 2:22 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớilearn to speak mandarin audio
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
06398
24/03/2011 11:58 SA
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớimandarin chinese quickly
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
06581
24/03/2011 11:46 SA
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớichinese learn mandarin speak
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
06441
24/03/2011 11:43 SA
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiletters in chinese alphabet
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
05737
24/03/2011 11:40 SA
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớilearn chinese alphabet
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
05963
24/03/2011 11:38 SA
bởi ChineseTime
  Learn Chinese Forum,中国語の勉強フォーラム,对外汉语论坛,Apprendre le chinois,Chinesisch Lernen,Aprender Chino,중국어도 배우고,Imparare Cinese,Aprenda Chinês  Learn Chinese学中...  Chinese Listening, Speaking and Pinyin 汉语听,说,拼音
Hiển thị bài viết cho:
Scan now
Responsive image