Tìm hiểu nhân vật điển Trung Quốc

Tìm kiếm ký tự
Loại ký tự Trung Quốc, bính âm hay chỉ số cấp tiến. E.g: "好", hoặc 女 'hao3', hoặc '+3'

PinYin:pan2 BuShou:
  • to move
  • 带女字旁的蛇宝宝取名宜用字
    媵嫄妈袅媪嫯嫎嫌媳嫔媲嫫嫁嫉媾媸嫒嫑媰嬅嫃媴媱嫈嫍嫊媷嫆嫀嫓媹媺嫇嫐嫟媻媐精彩推荐: 适合蛇宝宝的名字800个蛇年男孩起名宝典:500个好名字蛇年李姓...
  • 卷七 七之一
    ○婆,步波反,《说文》作“媻”,音同。娑,桑何反。 [疏]传“子仲”至“舞也”。○正义曰:知子仲是陈大夫氏者,以其风俗之败,自上行之。今此所刺,宜...
  • 命弋y师-不公平
    命弋媻y师-不公平播主 sharonwang8158 视频53 最新上传:父亲在离别前,仍不忘给与妹妹满...相关视频 命弋媻y师-不公平 0 清扬扣篮 0 《新闻直播间》 ...


Learn More Chinese Characters(hanzi) / Words

Our new members

OR
Scan now
Responsive image