Tìm hiểu nhân vật điển Trung Quốc

Tìm kiếm ký tự
Loại ký tự Trung Quốc, bính âm hay chỉ số cấp tiến. E.g: "好", hoặc 女 'hao3', hoặc '+3'

PinYin:huo4 BuShou:
 • standard
 • norm
 • 清雅嫩逸独抒性灵——熊广琴的写意花鸟画
  例如,沈宗骞《芥舟学画编》:“惟以古人之矩矱运我之性灵,纵未能到古人地位,犹不失自家灵趣也。”董棨《养素居画学钩深》:“用古人之规矩,而抒写自己之性灵...
 • 高尚之人格 不朽之学术

  康熙中叶以后,一代又一代的学人恪守“故训明则古经明”之矩矱,因声及义,深入开拓,不惟使古音学研究由经学附庸而蔚为大观,而且还形成了主盟学坛的乾嘉学派,...
 • 落墨为品格
  我与少俨往来,喜其得古人之正道,又别于一味摹仿,不失古人灵妙之趣,倘若以古人之矩矱,运自我之性灵,纵未能到得古人地位,也能不失自家灵趣。 当然中国花鸟绘画...


Learn More Chinese Characters(hanzi) / Words

Our new members

OR
Scan now
Responsive image