Top

Chinese Grammar--……,便……。

2017-06-28 21:09 ChineseTime

便 [biàn]:just; simply; then; in that case

… … , biàn/jiù … … 。
……,便/就……。

表示承接关系。

rú guǒ tā zhè cì yòu bù lái ,   tā biàn méi yǒu shén me jiè kǒu le 。
如果她这次又不来, 她便没有什么借口了。
If she doesn't appear this time, then she won't have any excuse.


tā tuī le wǒ yí xià , wǒ jiù diào dào shuǐ lǐ qù le 。
他推了我一下,我就掉到水里去了。
He pushed me,and I fell into the water.

 

我们的新成员

OR

扫一扫
Responsive image

相关文章