Top

著名上海小吃--海棠糕

2014-09-11 11:56 ChineseTime

Famous Shanghai snacks--Begonia cake

hǎi táng gāo shì tián pǐn diǎn xin cài pǔ zhī yī , chuàng zhì yú qīng dài ,
海棠糕是甜品点心菜谱之一,创制于清代,

yīn gāo xíng sì hǎi táng huā ér xíng míng ,
因糕形似海棠花而行名,

hòu zhú jiàn chéng wéi sū zhōu hàn zú gāo lèi xiǎo chī zhī yī 。
后逐渐成为苏州汉族糕类小吃之一。


逐渐 [zhú jiàn]:gradually; by degrees;
e.g.
tiān qì zhú jiàn biàn nuǎn 。
天气逐渐变暖。
The weather is gradually getting warmer.

tóng sū zhōu dāng dì de méi huā gāo yí yàng ,
同苏州当地的梅花糕一样,


tóng wéi yí dào lì shǐ yōu jiǔ de huā sè diǎn xin xiāng tián ké kǒu , rè shí yóu jiā 。
同为一道历史悠久的花色点心香甜可口,热食尤佳。


尤 [yóu]:particularly; especially
e.g.

yóu jiā
尤佳
especially good;

Famous Shanghai snacks--Begonia cake

Begonia cake is one of the snacks popular among the older generations in Shanghai. Bean paste is wrapped in flour dough and coated with slices of preserved fruits, sunflower seeds, sesame and barley sugar. The cake is baked in a mould shaped like a Begonia flower, giving the cake its name. It tastes sweet and soft and is best served hot. Because of its beautiful shape, it is as much of an enjoyment to eat the cake as it is to watch it cook.

我们的新成员

OR

扫一扫
Responsive image

相关文章