Top

新疆旅游指南

2012-04-19 11:27 ChineseTime

xīn jiāng wéi wú ěr zì zhì qū shì jǔ shì wén míng de
新  疆    维  吾 尔 自 治  区 是  举 世  闻  名   的
gē wǔ zhī xiāng 、 guā guǒ zhī xiāng 、 huáng jīn yù shí zhī bāng 。
歌 舞 之  乡    、 瓜  果  之  乡    、 黄    金  玉 石  之  邦   。
xīn jiāng fú yuán liáo kuò , dì dà wù bó , shān chuān zhuàng lì ,
新  疆    幅 员   辽   阔  , 地 大 物 博 , 山   川    壮     丽 ,
hàn hǎi wú yín , gǔ jì biàn dì , mín zú zhòng duō , mín sú qí yì 。
瀚  海  无 垠  , 古 迹 遍   地 , 民  族 众    多  , 民  俗 奇 异 。
zhǔ yào lǚ yóu jǐng diǎn yǒu kā nà sī hú 、 lóu lán gǔ chéng 、 tiān chí děng 。
主  要  旅 游  景   点   有  喀 纳 斯 湖 、 楼  兰  古 城    、 天   池  等   。

 

我们的新成员

OR

扫一扫
Responsive image

相关文章