Top

(7)Remember 444 sentences ,make you become a Chinese

2011-10-20 11:33 ChineseTime

61. Is it yours?

    zhè shì nǐ de  ma ?

      这 是你 的 吗?

 

62. That's neat.

      zhè hěn hǎo 。

        这 很    好。

 

63. Are you sure?

      nǐ kěn dìng ma ?

     你 肯     定 吗?

 

64. Do l have to?

      fēi zuò bù kě ma ?

      非  做   不 可吗?

 

65. He is my age.

      tā hé wǒ tóng suì 。

     他 和我    同    岁。

 

66. Here you are.

      gěi nǐ 。

       给你。

 

67. No one knows .

      méi yǒu rén zhī dào 。

      没    有   人    知 道。

 

68. Take it easy.

      bié jǐn zhāng 。

       别 紧    张。

 

69. What a pity!

      tài yí hàn le!

      太遗 憾 了!


70. Any thing else?

      hái yào bié de ma?

      还  要    别 的 吗?

Next>>

 

我們的新成員

OR

掃一掃
Responsive image

相關文章