Top

Learn Chinese--一共[yī gòng]

2017-09-06 14:53 ChineseTime

 

#HSK范围副词

一共[yī gòng]:altogether; in all; all told

biǎo shì duì shù liàng de zóng tǐ jì suàn 。
表示对数量的总体计算。

E.g.

yí gòng duō shǎo rén ?
一共多少人?
How many people are there altogether?


wǒ men bān yí gòng 30 rén 。
我们班一共30人。
There are altogether thirty students in our class.


synonym--总共 [zǒng gòng]
   


 Learn Chinese--到处 [dào chù]
 

我們的新成員

OR

掃一掃
Responsive image

相關文章