• Home
  • >學習中國 hks

學習中國 hks

  • 着[zhe]--Grammar in Hsk3
    着 [zhe] {auxiliary word} jǐn jiē dòng cí hòu , biǎo shì dòng zuò 、 zhuàng tài de chí xù 。 紧接动词后,表示动作、状态的持续。
我們的新成員

OR

最新文章

掃一掃
Responsive image